Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với trang web “webdevhtml.com” (“Trang web này”). Bằng cách sử dụng Trang web này bao gồm cả việc gửi bất kỳ nội dung nào thông qua chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không muốn ràng buộc mình với các Điều khoản Dịch vụ này, đừng truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ tài liệu nào từ Trang web này. Xin hãy đọc thông tin sau đây một cách cẩn thận:

Vì Trang web này là một phương tiện đang phát triển, webdevhtml.com có quyền thay đổi các Điều khoản Dịch vụ này, tùy từng thời điểm. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi đăng các thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi này.

Thông tin bản quyền

Trang web này chứa tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm, video, đồ họa, âm nhạc và âm thanh và các ứng dụng. Toàn bộ Điều khoản Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác của Hoa Kỳ. Trừ khi có ghi chú khác, webdevhtml.com, sở hữu tất cả nội dung là một phần của Trang web này.

Báo cáo Vi phạm Bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của họ và tin rằng bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào khác xuất hiện trên Trang web này vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo về hành vi vi phạm bị khiếu nại theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”) bao gồm các thông tin sau:

(i) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền bị cáo buộc là vi phạm.
(ii) Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm, hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang trực tuyến được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang đó.
(iii) Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm để trở thành đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó.
(iv) Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử.
(v) Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu bị tranh chấp theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
(vi) Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Báo cáo tài liệu có thể bị phản đối

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên Trang web này là có thể bị phản đối và muốn báo cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@webdevhtml.com. Vui lòng bao gồm e-mail của bạn, URL của trang web hoặc tên của ứng dụng di động.

Thông báo nhãn hiệu

Công nghệ – Eastern sở hữu tất cả các quyền đối với các biểu tượng và nhãn hiệu của họ được sử dụng liên quan đến Trang web này. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng khác được sử dụng trong Trang web này là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ của logo của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào xuất hiện trên Trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đó.

Nội quy cộng đồng

Trang web này có thể bao gồm nhiều tính năng, chẳng hạn như blog, trang chia sẻ ảnh và video, tính năng mạng xã hội, diễn đàn thảo luận và dịch vụ e-mail cho phép người dùng giao tiếp với bên thứ ba. Bằng cách truy cập và sử dụng bất kỳ tính năng nào như vậy, bạn tuyên bố và đồng ý rằng:

Thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi là chính xác.
Bạn có quyền gửi bất kỳ nội dung nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bạn gửi cho chúng tôi.
Nội dung gửi của bạn không chứa tài liệu phỉ báng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai khác hoặc bất hợp pháp theo bất kỳ cách nào; hoặc chúng tôi có thể thấy là khiếm nhã, tục tĩu, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.
Chúng tôi có thể xem xét nội dung gửi của bạn và xóa bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm nếu nội dung đó vi phạm các quy tắc này, các phần khác của Điều khoản dịch vụ hoặc có thể bị phản đối.
Khi bạn gửi nội dung hoặc tài liệu khác, bạn cấp cho chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và các đối tác của chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng và phân phối nội dung đó hoặc tài liệu khác theo bất kỳ cách nào.

Đệ trình

Bạn có thể gửi bất kỳ văn bản, hình ảnh, dữ liệu hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”) trên Trang web này. Khi làm như vậy, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền trên toàn thế giới để:

Liên kết đến, sử dụng, tái tạo, truyền tải, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, hiển thị, biểu diễn, phân phối và / hoặc dịch Nội dung đó mà không cần thông báo, ghi nhận tác giả hoặc thanh toán cho bạn.
Cấp phép lại cho Nội dung như vậy (toàn bộ hoặc một phần) và / hoặc để đưa nó vào các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển cho toàn bộ thời hạn của bất kỳ bản quyền nào có thể tồn tại trong tài liệu đó mà không cần thông báo, ghi công hoặc thanh toán cho bạn. Hơn nữa, bằng cách gửi Nội dung trên Trang web này, bạn xác nhận rằng bạn có thẩm quyền cấp các quyền đó cho chúng tôi và việc chúng tôi sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng thừa nhận rằng trách nhiệm xác định xem bất kỳ Nội dung nào do bạn đăng hoặc truyền tải trên Trang web này có được bảo vệ bởi bản quyền hay không hay sẽ vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào chỉ thuộc về bạn. Chúng tôi,

Cảnh báo di động

Nếu bạn đã chọn nhận thông báo đẩy hoặc cảnh báo thông qua bất kỳ ứng dụng di động nào của chúng tôi, bạn có thể hủy thông báo đẩy hoặc cảnh báo bằng cách truy cập cài đặt thông báo đẩy của thiết bị di động của bạn và / hoặc thông qua cài đặt của ứng dụng di động.

Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi có thể chạy quảng cáo và khuyến mãi từ các bên thứ ba trên Trang web này. Các giao dịch kinh doanh của bạn hoặc thư từ với, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các quảng cáo khác ngoài chúng tôi, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là giữa bạn và bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy hoặc do sự hiện diện của các nhà quảng cáo bên thứ ba trên Trang web này.

Đệ trình quảng cáo

Việc gửi một quảng cáo không cấu thành một cam kết xuất bản quảng cáo và việc xuất bản một quảng cáo không cấu thành một sự đồng ý cho việc tiếp tục xuất bản. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, phân loại lại, sửa đổi, từ chối và / hoặc hủy bỏ bất kỳ quảng cáo nào vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi. Tỷ lệ và thông số kỹ thuật cho bất kỳ quảng cáo nào có thể thay đổi.

Khi bạn gửi một quảng cáo để xuất bản trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quảng cáo đã phân loại, bạn đồng ý rằng quảng cáo được cấp phép cho chúng tôi để xuất bản trên Trang web này.

Sự riêng tư

Thông tin cá nhân mà người dùng của Trang này cung cấp liên quan đến các cuộc thăm dò, phòng trò chuyện và diễn đàn hoặc các cách sử dụng khác của Trang này được chúng tôi thu thập. Bất kỳ thông tin nào như vậy sẽ được xử lý như được mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, hãy cuộn xuống cuối trang này và nhấp vào “Tuyên bố về Quyền riêng tư.” Người dùng không được khuyến khích đăng thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân họ trên các khu vực có thể truy cập công khai của Trang web này, chẳng hạn như trong các quảng cáo đã phân loại, nhận xét / đánh giá để hiển thị trên Trang web này hoặc “nội dung do người dùng tạo” khác được gửi để hiển thị trên Trang web này hoặc trong bất kỳ thông tin liên lạc nào khác với những người dùng khác của Trang web này.

Giám sát nội dung

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền, nhưng không có trách nhiệm giám sát Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn các phòng trò chuyện và diễn đàn, và tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ bên thứ ba nào để vận hành Trang web này đúng cách, để bảo vệ chính nó, nhà tài trợ và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc để đáp ứng bất kỳ trường hợp nào mà chúng tôi cho là trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi có quyền từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, không thể chấp nhận được, xúc phạm hoặc vi phạm Thỏa thuận này, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Nội dung AP được sử dụng ở đâu

Một số nội dung được xuất bản trên Trang web này được sử dụng theo giấy phép của Associated Press. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý và thừa nhận rằng: (1) Bạn sẽ không xuất bản, phát sóng hoặc viết lại để phát sóng hoặc xuất bản, hoặc phân phối lại trực tiếp hoặc gián tiếp trong bất kỳ phương tiện nào của Associated Press văn bản, ảnh, đồ họa, âm thanh và / hoặc tài liệu video. (2) Không có tài liệu của Associated Press hoặc bất kỳ phần nào trong đó có thể được lưu trữ trong máy tính ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Associated Press sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào trong tài liệu của mình hoặc trong việc truyền tải hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu, hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ điều nào ở trên.

Ngoài những điều khoản được quy định trong đoạn này, Associated Press có thể áp đặt các điều khoản và điều kiện khác đối với việc sử dụng tài liệu của mình. Đối với nội dung đó, các điều khoản được liệt kê ở đây sẽ được áp dụng:

http://www.ap.org/termsandconditions/

Liên kết đến các trang web và dịch vụ khác

Trong phạm vi Trang web này chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên bên ngoài (“Trang web được Liên kết”), chúng tôi không xác nhận cũng như không liên kết với Trang web được Liên kết và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web được Liên kết. Bạn được khuyến khích xem lại bất kỳ Chính sách Bảo mật hoặc Điều khoản Dịch vụ nào được đăng trên các Trang được Liên kết. Chủ sở hữu tương ứng của các Trang được Liên kết không xác nhận cũng như không liên kết với chúng tôi hoặc các nhà tài trợ của chúng tôi.

Điều khoản kiểm soát của cha mẹ

Theo 47 USC Mục 230 (d), đã được sửa đổi, chúng tôi thông báo cho bạn rằng các biện pháp bảo vệ kiểm soát của phụ huynh (chẳng hạn như phần cứng máy tính, phần mềm hoặc dịch vụ lọc) có sẵn trên thị trường có thể hỗ trợ bạn trong việc hạn chế quyền truy cập vào tài liệu có hại cho trẻ vị thành niên. Thông tin xác định các nhà cung cấp hiện tại của các biện pháp bảo vệ như vậy có sẵn tại các trang web của Electronic Frontier Foundation ( www.eff.org ) và GetNetWise ( www.getnetwise.org ).

Quyền hạn

Chúng tôi không tuyên bố rằng các tài liệu trên Trang web này là thích hợp, có sẵn hoặc hợp pháp ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Những người chọn truy cập Trang web này làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Điều khoản khác

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của hợp đồng này, và bất kỳ và tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đây hoặc đương thời giữa các bên theo đây đều bị hủy bỏ rõ ràng. Mọi tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề đoạn trong Thỏa thuận này chỉ được chèn vào để thuận tiện và không có cách nào định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ đoạn hoặc điều khoản nào trong đây.

Không từ bỏ

Việc Trang web này không yêu cầu Bạn thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào sẽ không ảnh hưởng đến quyền của Trang web này trong việc thực thi quy định đó, cũng như việc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào của Bạn đối với bất kỳ điều khoản nào ở đây sẽ không cấu thành từ bỏ bất kỳ vi phạm tiếp theo hoặc chính điều khoản.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trên toàn bộ Trang web này, chúng tôi đã cung cấp các liên kết và con trỏ đến các trang web trên Internet do các bên thứ ba duy trì. Việc chúng tôi liên kết đến các trang web của bên thứ ba đó không ngụ ý xác nhận hoặc tài trợ cho các trang web đó, hoặc thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các chi nhánh tương ứng hoạt động hoặc kiểm soát về bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bên thứ ba có thể cung cấp hoặc thông qua Trang web này hoặc trên các trang web được liên kết với / bởi chúng tôi trên Trang web này.

CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ TRANG WEB BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CÓ THỂ CHO PHÉP ĐẦY ĐỦ ĐỐI VỚI LUẬT ÁP DỤNG, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ CHỨC NĂNG NÀO CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, CÁC KHẮC PHỤC SẼ ĐƯỢC SỬA HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB NÀY, BAO GỒM BAN HÀNH, HOẶC CÁC MÁY CHỦ LÀM ĐƯỢC, KHÔNG CÓ VI PHẠM HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC.

CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC TRÊN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA TRONG ĐIỀU KHOẢN VỀ SỰ ĐÚNG, CHÍNH XÁC, THỜI HẠN, TIN CẬY HOẶC KHÁC.

Tương tác của bạn với các công ty, tổ chức và / hoặc cá nhân được tìm thấy trên hoặc thông qua Trang web này, bao gồm mọi giao dịch mua, giao dịch hoặc giao dịch khác và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là giữa bạn và các công ty, tổ chức đó và / hoặc cá nhân. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy. Bạn cũng đồng ý rằng, nếu có tranh chấp giữa người dùng Trang web này hoặc giữa người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia và bạn đồng ý giải phóng cho chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi khỏi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại thuộc mọi loại bản chất, đã biết hoặc chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ,

Chúng tôi có thể thay đổi Trang web này vào bất kỳ lúc nào, bao gồm việc loại bỏ hoặc ngừng cung cấp bất kỳ nội dung nào thuộc tính năng của Trang web này, hạn chế tính khả dụng của nó hoặc giới hạn số lượng sử dụng được phép. Những thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi thông báo về chúng, có thể được đưa ra bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài đăng hoặc thông báo trên Trang web này, bằng thư điện tử, bằng thư thông thường hoặc bằng cách khác có nghĩa là được chọn theo quyết định riêng của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web này sau khi có thông báo như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận các thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa như vậy.